• פייסבוק
 • יוטיוב

הנחות בארנונה

מחלקת אב:גזברות

​​​הוראות כלליות:

 1. זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה.
 2. קיימת זכאות להנחות שונות על פי צו זה, תינתן לזכאי להנחה, הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס שלגביו ניתנה הנחה.
 3. זכאי להנחה אשר החזיק בנכס בחלק משנת הכספים שעליה הוטלה הארנונה תינתן ההנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שבהם החזיק בנכס.
 4. לא תינתן הנחה לפי צו זה אלא אם כן שולמה יתרת הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בתשלום  אחד מראש, בהוראת קבע או לפי הסדר תשלומים אחר להנחת דעתה של המועצה.
 5. ניתן יהיה להגיש בקשה להנחה עד לא יאוחר מיום 31/03/10. החלטה בדבר הבקשה אשר הוגשה כאמור תינתן עד לא יאוחר בתום 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה.
 6. בהתאם לתקנות בסעיף 2.א בקביעת הזכאות להנחה לפי סעיף 2 (1) עד (10) תקבע המועצה תנאים ומבחני משנה כדלקמן:
  1. המבקש יעביר כל מסמך אשר יידרש על ידי מנהל הארנונה לצורך בחינת זכאות  ההנחה.
  2. הנחה תינתן על 100 מ"ר בלבד למעט הנחה בגין גמלת סיעוד.
  3. זכאות להנחה בהתאם לתקנות הנה בכפוף למבחן הכנסה הקבוע בתקנות למעט הנחה בגין  גמלת סיעוד.
מס"ד
תיאור ההנחהמס' תקנהשיעור ההנחההגבלה מרבית של מ"רתנאים לקבלת ההנחה
1אזרח ותיק (העומד בקריטריונים על פי חוק אזרחים ותיקים)סעיף 9(ג) לחוק אזרחים ותיקים, תש"ן 198930%עד 100 מ"רהמבקש מחזיק בנכס
 המבקש הנו בגיל המתאים
 שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק.
 במידה וגרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
 הוגשה בקשה בכתב חתומה על ידו.
 הצהרה של המבקש על הכנסותיו, מכל מקור שהוא.
 בחישוב ההכנסה לצורך בדיקת הזכאות להנחת אזרח ותיק, אין להביא בחשבון את קצבת הילדים, קצבת זקנה וקצבת שארים כהכנסה ( לפי סעיף 12(ה) לחוק ההסדרים)
2אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הכנסה ומקבל :2(א)(1)(א)25%עד 100 מ"רהמבקש הנו בגיל המתאים
-          קצבת זקנהמחזיק בנכס נשוא הבקשה
-          קצבת שאריםהומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה
-          קצבת תלויים 
-          קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה 
3אזרח ותיק המקבל  גמלת השלמת הכנסה ומקבל:2(א)(1)(ב)100%עד 100 מ"רהמבקש הנו בגיל המתאים
-          קצבת זקנהמחזיק בנכס נשוא הבקשה
-          קצבת שאריםהומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה
-          קצבת תלויים 
-          קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה 
4נכות אי כושר2(א)(2)80%עד 100 מ"רמחזיק בנכס נשוא הבקשה
- נכה הזכאי לקצבה חודשית ודרגת נכותו היא 75% ומעלההומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה
- נכה שטרם קיבל קצבת זקנה ודרגת אי כושר צמיתה היא 75% ומעלה 
5נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור2(א)(3)40%עד 100 מ"רמחזיק בנכס נשוא הבקשה
הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)
נמסרו מסמכים להוכחת זכאות.
6אסיר ציוןמכח חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם התשנ"ב 1992100%עד 100 מ"רההנחה תינתן לאסיר ציון שהמציא אישור שזכאי לתגמול לפי דוח ביטוח לאומי כאשר יצוין בדוח נושא 1 קוד 17.
המציא אישור שקיבל 6 חודשים הבטחת הכנסה
6אסיר ציון2(א)(4)(א)50%עד 4 נפשות – עד 70 מ"רהמבקש אינו זכאי להבטחת הכנסה
מעל 4 נפשות – עד 90 מ"רהמבקש מחזיק בנכס
 הומצא אישור מביטוח לאומי בדוח נושא 7 קוד 29,28,19,18,17
 הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1 (
7גמלת נכות בשל רדיפות נאצים    
 מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז 19572(א)(4)(ב)66%עד 4 נפשות – עד 70 מ"רהמבקש מחזיק בנכס
 מעל 4 נפשות – עד 90 מ"רהומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה
  הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)
 מקבלי גמלת ממשלת גרמניה ( BEG)2(א)(4)(ג)66%עד 4 נפשות – עד 70 מ"רהמבקש מחזיק בנכס
 מעל 4 נפשות – עד 90 מ"רהומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה
  הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)
 מקבלי גמלת ממשלת הולנד (OFG)2(א)(4)(ד)66%עד 4 נפשות – עד 70 מ"רהמבקש מחזיק בנכס
 מעל 4 נפשות – עד 90 מ"רהומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה
  הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)
 מקבלי גמלת ממשלת אוסטריה (WUV)2(א)(4)(ה)66%עד 4 נפשות – עד 70 מ"רהמבקש מחזיק בנכס
 מעל 4 נפשות – עד 90 מ"רהומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה
  הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)
 מקבלי גמלה ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 19572(א)(4)(ו)66%עד 4 נפשות – עד 70 מ"רהמבקש מחזיק בנכס
 מעל 4 נפשות – עד 90 מ"רהומצא אישור מתאים המוכיח את הזכאות לגמלה
  הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)
8ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית בקשר לנרדפותם עד כהמכח חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה, התשס"ח 200866%עד 70 מ"ר בלבדהוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי נאצים ומקבל קצבה או לחילופין יופיע בדוח ביטוח לאומי.
9ניצול שואה שמקבלים קצבה לפי ההסכם בין ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם " הסכם קרן 2", אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כהמכח חוק התוכנית להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה, התשס"ח 200866%עד 70 מ"ר בלבדהוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן 2
10עיוור הנושא תעודת עיוור2(א)(5)90%עד 100 מ"רמחזיק בנכס נשוא הבקשה
 נמסרו מסמכים להוכחת הזכאות
 הוגשה בקשה חתומה (טופס 1)
11עולה2(א)(6)66%עד 100 מ"ר בלבד 
 מחזיק בנכס נשוא הבקשה
 נמסרו מסמכים להוכחת הזכאות
 הוגשה בקשה חתומה (טופס 1)
 למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים שמיום הירשמו במרשם האוכלוסין כעולה.
12עולה התלוי בעזרת הזולת2(א)(6)(א)60%עד 100 מ"רמחזיק בנכס נשוא הבקשה
 נמסרו מסמכים להוכחת הזכאות
 הוגשה בקשה חתומה (טופס 1)
13איש צד"ל2(א)(6)(ב)90%עד 100 מ"ר בלבדמחזיק בנכס נשוא הבקשה
 נמסרו מסמכים להוכחת הזכאות
 הוגשה בקשה חתומה (טופס 1)
 מחזיק בנכס למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים מהיום בו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000
14גמלת הבטחת הכנסה וגמלת דמי מזונותובתנאי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה/דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 01/01/2006 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאות לגמלה2(א)(7)(א)70%עד 100 מ"רמחזיק בנכס נשוא הבקשה
 2(א)(7)(ב)הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
  מקבל גמלת הבטחת הכנסה/ דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 01/01/2003 באופן רציף, ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאות לגמלה
15גמלת סיעודלפי פרק ו' לחוק הביטוח70% מחזיק בנכס נשוא הבקשה
 הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
16 הנחה ע"פ מבחן הכנסה(3)2(א)(8)בהתאם לטבלת הכנסהעד 100 מ"רבהתאם לטבלת הכנסה ( בתוספת הראשונה בתקנות) ובהתאם למפורט בתקנה 2(א)(8)
 הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)
17חסיד אומות עולם2(א)(9)50% המבקש מחזיק בנכס
 אישור מרשות הזיכרון "יד ושם"
 הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)
18הורה יחיד2(א)(10)20%עד 100 מ"רמחזיק בנכס נשוא הבקשה
 -          כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, תשנ"ב 1992 אונמסרו מסמכים להוכחת זכאות ( צילום ת.ז)
 -          הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשרות סדיר, וגילו אינו עולה על 21.הוגשה בקשה חתומה ( טופס 1)
19מקבלי גמלה לילד/ה נכה(לרבות ילד במשפחה אומנה של המחזיק בנכס)2(א)(11)25%עד 100 מ"ר בלבדמחזיק בנכס נשוא הבקשה
 נמסרו מסמכים להוכחת הזכאות.
20פדוי שבי2(א)(12)20% מחזיק בנכס נשוא הבקשה
 אישור וועדה בדבר הכרה כפדוי שבי לצורך זכאות לתשלום ע"פ חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה - 2005
21נפגעי מלחמה14ה(2)66%עד 4 נפשות – 70 מ"רהמבקש מחזיק בנכס
 נכה צה"למעל 4 נפשות – 90 מ"רהומצאו אישורים בהתאם.
 נכה פעולות איבה מופיע ברשימת הזכאים להנחות משרד הבטחון
 נכה פעולות איבה במלחמת השחרור  
 נכה משטרה  
 משפחה שכולה ( חייל שנספה)  
 שארים שכולים ( פעולות איבה)  
 נכה שירות בתי הסוהר  
22פטור נכס ריק   מוגבל לחצי שנה בלבד, פעם אחת בחיי הנכס ​


יחידות